عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

افتخارات محمد علی شیرمرد محمد علی شیرمرد

افتخارات محمد علی شیرمرد

بخشی از افتخارات جناب آقای محمد علی شیرمرداز پیشکسوتان دو و میدانی استان آذربایجان غربی :

کسب مقام اول مسابقات آموزشگاه های کشور در ماده 800 متر و 1500 متر در سال 1346 - شیراز

کسب مقام اول مسابقات نیروی هوایی در ماده 800 متر و 1500 متر در سال 1348 - تهران 

کسب مقام اول مسابقات باشگاه های کشوراز باشگاه عقاب  در ماده 800 متر و 1500 متر در سال 1349 - تهران

کسب مقام اول مسابقات ارتش های ایران در ماده 800 متر و 1500 متر در سال 1350 - تهران

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کشور در ماده 800 متر و 1500 متر در سال 1351 - تهران

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کشور در ماده 800 متر و 1500 متر در سال 1352 - تهران

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کشور در ماده 800 متر و 1500 متر در سال 1353 - تهران

حضور در اردوی تدارکاتی دهکده المپیک تهران برا شرکت در بازیهای آسیایی سال 1354 - تهران

کسب مدال برنز مسابقات ارتش های جهان در شهر اودسا شوروی

کسب مقام سوم مسابقات بین المللی پاکستان  در ماده 800 متر و 1500 متر