علیرضا مرادی عیرضا مرادی

علیرضا مرادی

کسب مقام دوم پرتاب وزنه در رده سنی 45-49 سال - سال 1398 استان البرز