قربان صلاحی پرتاب چکش

قربان صلاحی

قهرمان پرتاب چکش استان وایران ونایب قهرمان غرب آسیا