عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

قربان صلاحی پرتاب چکش

قربان صلاحی

قهرمان پرتاب چکش استان وایران ونایب قهرمان غرب آسیا