عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

فرامرز افشار پرتاب چکش

فرامرز افشار

قهرمان پرتاب چکش ودیسک ایران وقهرمان ارتشهای ایران در پرتابها