سهند نوری سهند نوری

سهند نوری

کسب مقام اول مسابقات المپیاد استعدادهای برتر جوانان کشور در پرتاب چکش در تاریخ 97/11/08 در تهران با رکورد 59:11 متر

کسب مقام اول مسابقات لیگ باشگاه های کشور(با تیم پلیمر خلیج فارس ) دررده سنی جوانان در پرتاب چکش در تاریخ 99/07/03 در تهران با رکورد 62:29 متر

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کشور رده سنی جوانان در پرتاب چکش در تاریخ 97/02/14 درسنندج  با رکورد 59:11 متر

کسب مقام اول مسابقات فهرمانی نوجوانان کشور در پرتاب چکش در تاریخ 98/04/14 در شهرکرد با رکورد 55:13 متر

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کشور رده سنی جوانان در پرتاب چکش در تاریخ 97/04/20 درخرم آباد  با رکورد 60:71 متر

کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در پرتاب چکش در تاریخ 15 مارس سال 2019 ( اسفند ماه سال 1397)در هنگ کنگ با رکورد 65:85 متر