مهدی فهیمی مهدی فهیمی

مهدی فهیمی

کسب مقام اول پرتاب دیسک مسابقات نونهالان منطقه یک کشور در تاریخ 1397/05/05 در ارومیه با رکورد 15:02 متر

کسب مقام اول پرتاب دیسک مسابقات نونهالان منطقه یک کشور در تاریخ 1397/06/08 در تبریزبا رکورد 17:16 متر