علی مرادی علی مرادی

علی مرادی

کسب مدال برنز مسابقات جایزه بزرگ درماده پرتاب چکش با رکورد 63:37 متر - سال 1399/06/04 - تهران

کسب مدال برنز مسابقات باشگاه های کشور( مرحله سوم) درماده پرتاب چکش با رکورد 62:97 متر - سال 1399/07/11 - تهران

کسب مدال برنز مسابقات باشگاه های کشور ( مرحله دوم )درماده پرتاب چکش با رکورد 61:22 متر - سال 1399/06/27 - تهران

کسب مدال برنز مسابقات باشگاه های کشور ( مرحله اوا) درماده پرتاب چکش با رکورد 62:90 متر - سال 1399/06/16 - تهران

کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان درماده پرتاب چکش با رکورد 56:61 متر - سال 1397/03/27 - مشهد

کسب مدال طلای مسابقات لیگ طلایی(مرحله سوم) درماده پرتاب چکش با رکورد 56:92 متر - سال 1397/05/10 - تهران

کسب مدال برنز مسابقات لیگ طلایی(مرحله اول) درماده پرتاب چکش با رکورد 61:40 متر - سال 1396/05/01 - تهران

کسب مدال نقره مسابقات لیگ باشگاه های کشور(مرحله اول) درماده پرتاب چکش با رکورد 58:60 متر - سال 1397/05/10 - تهران

کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی کشور درماده پرتاب چکش با رکورد 58:62 متر - سال 1398/05/04 - تهران

کسب مدال نقره مسابقات لیگ طلایی (مرحله سوم) درماده پرتاب چکش با رکورد 59:17 متر - سال 1396/07/6 - تهران

کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آغاز فصل کشور درماده پرتاب چکش با رکورد 53:20 متر - سال 1395/02/14 - شیراز

کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی کشور رده سنی جوانان درماده پرتاب چکش با رکورد 45:58 متر - سال 1390/04/16 - تهران

کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی استان آذربایجان غربی درماده پرتاب وزنه با رکورد 09:38 متر - سال 1389/06/25 - ارومیه