علیرضا نصراله زاده علیرضا نصراله زاده

علیرضا نصراله زاده

کسب مقام سوم مسابقات نوجوانان کشور در ماده 1500 متر در تاریخ 1398/04/14 در شهر کرد با رکورد 4:35:43 دقیقه

 لازم به ذکر است رکورد شخصی علیرضا نصراله زاده در ماده 1500 متر ، 4:12 دقیقه می باشد.