سهند نوری پرتاب چکش

سهند نوری

کسب مقام سوم و مدال برنز مسابقات پرتاب چکش قهرمانی نوجوانان آسیا در هنگ کنگ - اسفند ماه سال 1397 با رکورد 65 متر و85 سانتی متر