اکبر هلالی پرتاب چکش

اکبر هلالی

اکبر هلالی قهرمان پرتاب چکش نوجوانان پسر کشور در سال 1393 با رکورد 54 متر و86 سانتی متر

اکبر هلالی با رکورد 50 متر و86 سانتی متر موفق به کسب قهرمانی مسابقات زیر 21 سال کشوردر سال 1394  در ماده پرتاب چکش شد.

اکبر هلالی با رکورد 50 متر و 39 سانتی متر در مرحله دوم مسابقات لیگ زیر 21 سال کشور در سال 1394 در ماده پرتاب چکش نایب قهرمان شد.