نساء دولخانی دو 1500 متر

نساء دولخانی

کسب مقام سوم مسابقات دو 1500 متر نوجوانان دختر کشور در سال 1393 با رکورد 5 دقیقه و35 ثانیه کسب مقام چهارم برترین های نوجوان دختر کشوردر سال 1393 با زمان 5 دقیقه و 40 ثانیه و89 صدم ثانیه کسب مقام قهرما ...

ادامه مطلب

هانیه عظیم زاده پرش سه گام

هانیه عظیم زاده

نایب قهرمان مسابقات پرش سه گام جوانان دختر کشور در سال 1393 با رکورد 10 متر ویک سانتی متر

ادامه مطلب