عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

مفاهیم روش های توسعه استقامت

از سلسه مطالب جناب آقای فتحی در دوره مربیگری درجه 2- تخصصی دو های استقامت ونیمه استقامت

دانلود

علم تمرین

از سلسه مطالب جناب آقای فتحی در دوره مربیگری درجه 2- تخصصی دو های استقامت ونیمه استقامت

دانلود

طراحی تمارین قدرتی

از سلسه مطالب جناب آقای فتحی در دوره مربیگری درجه 2- تخصصی دو های استقامت ونیمه استقامت

دانلود

زمان بندی تمارین ورزشی

از سلسه مطالب جناب آقای فتحی در دوره مربیگری درجه 2- تخصصی دو های استقامت ونیمه استقامت

دانلود

ریکاوری

از سلسه مطالب جناب آقای فتحی در دوره مربیگری درجه 2- تخصصی دو های استقامت ونیمه استقامت

دانلود

تمارین پلایومتریک

از سلسه مطالب جناب آقای فتحی در دوره مربیگری درجه 2- تخصصی دو های استقامت ونیمه استقامت

دانلود

اصول تمرینات استقامتی

از سلسه مطالب جناب آقای فتحی در دوره مربیگری درجه 2- تخصصی دو های استقامت ونیمه استقامت

دانلود

آموزش پرتاب دیسک

برگرفته از سایت فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران

دانلود

گزارش عملکرد هیئت دو ومیدانی استان آذربایجان غربی در سال 1393


دانلود